แชร์ข้อความนี้

นพ. พิเชษฐ์

เจริญศิริวัฒน์

ภาษา: จีนแต้จิ่ว & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พิเชษฐ์

เจริญศิริวัฒน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ไอเรื้อรัง

เวชบำบัดวิกฤต

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2532 , 2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2538 , 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจ ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2541 , 2541