แชร์ข้อความนี้

นพ. พิชญุตม์

ศรีคำ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. พิชญุตม์

ศรีคำ

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช