แชร์ข้อความนี้

พญ. พิชญา

เชื้อพานิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พิชญา

เชื้อพานิช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2557
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2558