แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. เพียงฟ้า

วัชรมน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พ.ญ. เพียงฟ้า

วัชรมน

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า