แชร์ข้อความนี้

นพ. พูนศักดิ์

สุชนวณิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พูนศักดิ์

สุชนวณิช

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ปี พ.ศ. 2542