แชร์ข้อความนี้

นพ. ภูรีพงค์

บัวประดิษฐ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ภูรีพงค์

บัวประดิษฐ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ไทรอยด์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2545
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเบาหวานและต่อมไร้ท่อ