แชร์ข้อความนี้

นพ. พลวัฒน์

ปรีชาบริสุทธิ์กุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พลวัฒน์

ปรีชาบริสุทธิ์กุล

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2553
  • Certificate of Anti-aging Medicine from Basic Science to Clinical Management. Practical AntiAging Medicine, Health Education Academic Thailand. , 2560
  • ประกาศนียบัตรเข้าร่วมฝึกอบรม คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 16. สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย , 2560