แชร์ข้อความนี้

นพ. พงศ์ธร

ตันติวรารัตน์

นพ. พงศ์ธร

ตันติวรารัตน์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ , 2562
  • ปริญญาบัตร เภสัชศาสตรบัณฑิต , 2552