แชร์ข้อความนี้

นพ. พิวัฒน์

โปษยานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พิวัฒน์

โปษยานนท์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2516
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2521
  • Certificate in Master of Public Health, Maternal and Child Health, University of California, Berkele