แชร์ข้อความนี้

นพ. พิสิษฐ์

สุภัคธนสิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. พิสิษฐ์

สุภัคธนสิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2546
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2548