แชร์ข้อความนี้

นพ. พิศิษฐ์

ด่านไทยนำ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. พิศิษฐ์

ด่านไทยนำ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2549
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ปีที่จบการศึกษา 2551