แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. พินิจ

ลิ้มสุคนธ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. พินิจ

ลิ้มสุคนธ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2515
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2519
  • Fellowship of Regional Neurological Center, Newcastle Upon Tyne, UK. (Neurology).