แชร์ข้อความนี้

นพ. ภัทรภณ

อติเมธิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภัทรภณ

อติเมธิน

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2554