แชร์ข้อความนี้

นพ. ภัทราวุฒิ

พรสุรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภัทราวุฒิ

พรสุรัตน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาประสาทวิทยา & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ.2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2544