แชร์ข้อความนี้

พญ. พรรณทิพย์

เศรษฐะทัตต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พรรณทิพย์

เศรษฐะทัตต์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , 2557
  • วุฒิบัตรทารกแรกเกิดและปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , 2555