แชร์ข้อความนี้

พญ. พนิดา

นาคสินธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. พนิดา

นาคสินธุ์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2550