แชร์ข้อความนี้

พญ. ภคพร

ไชยพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ภคพร

ไชยพันธุ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เบาหวาน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2533 , 2533
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ปี แพทยสภา ปีพ.ศ.2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ปี พ.ศ.2543 , 2525