แชร์ข้อความนี้

ผศ. พญ. ผกานาฏ

เอี่ยมตระกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ผศ. พญ. ผกานาฏ

เอี่ยมตระกูล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ต้อหิน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2531
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ปี พ.ศ. 2535
  • Clinical Fellowship in Glaucoma and Contact Lens at Nippon Medical School, Tokyo, Japan