แชร์ข้อความนี้

พ.ท.นพ. เพชร

วัชรสินธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พ.ท.นพ. เพชร

วัชรสินธุ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชบำบัดวิกฤต

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต & สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2552