แชร์ข้อความนี้

ศ.พิเศษ ดร.พญ. เพ็ญแข

ลิ่มศิลา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.พิเศษ ดร.พญ. เพ็ญแข

ลิ่มศิลา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2505
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาจิตเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2511
  • ฝึกอบรม Pediatric Neuropsychiatry, Tokyo, Japan ปี พ.ศ. 2513