แชร์ข้อความนี้

ผศ.พิเศษ พ.ญ. แพร์

พงศาเจริญนนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.พิเศษ พ.ญ. แพร์

พงศาเจริญนนท์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุวิทยา - จอประสาทตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาจอตาและวุ้นตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554