แชร์ข้อความนี้

พญ. ปวีณา

อุดมวิบูลย์ชัย

ภาษา: จีน, จีนกวางตุ้ง & จีนแต้จิ่ว อังกฤษ ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ปวีณา

อุดมวิบูลย์ชัย

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ.2545
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) ปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา ปี พ.ศ.2550 , 2550