แชร์ข้อความนี้

นพ. ภวัต

วิทยโผลทัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ภวัต

วิทยโผลทัย

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ วชิรพยาบาล