แชร์ข้อความนี้

พญ. ปวีณ์สุดา

เดชะรินทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปวีณ์สุดา

เดชะรินทร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Neurorehabilitation, Mount Sinai Hospital, New york, USA, 2019 , 2562
  • Certified Brain Injury Specialist (CBIS), Brain Injury Association of America, 2019 , 2562
  • Certificate of Update in Hospital Medicine Harvard Medical School, USA , 2562