แชร์ข้อความนี้

พญ. ปวีณา

อังคณานุกิจ

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ปวีณา

อังคณานุกิจ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล