แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ภัทิรา

ตันติภาสวศิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. ภัทิรา

ตันติภาสวศิน

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เมื่อปี พ.ศ. 2549