แชร์ข้อความนี้

พญ. พัชรนันท์

ศรีพัฒนวัชร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พัชรนันท์

ศรีพัฒนวัชร์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2550
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medi
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ , 2562