แชร์ข้อความนี้

พญ. ภัทรา

ตันติเจริญวิวัฒน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ภัทรา

ตันติเจริญวิวัฒน์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560