แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ภัทรายุ

แต่บรรพกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพญ. ภัทรายุ

แต่บรรพกุล

ความชำนาญ
เวชศาสตร์ช่องปาก
เวชศาสตร์ช่องปาก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก) คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547
  • Ph.D. in Molecular Oncology. King’s College London. , 2555