แชร์ข้อความนี้

นพ. ปฏิพัทธ์

ดุรงค์พงศ์เกษม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ปฏิพัทธ์

ดุรงค์พงศ์เกษม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2552
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2552
  • ปริญญาบัตร สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2552