แชร์ข้อความนี้

ผศ. พญ. ปัทมา

พรหมสนธิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ. พญ. ปัทมา

พรหมสนธิ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

ตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อตรวจกรองและวิริจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2547