แชร์ข้อความนี้

นพ. ภัทร์

ตันพรหม

นพ. ภัทร์

ตันพรหม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560