แชร์ข้อความนี้

พญ. ภัสสร

บุณยะโหตระ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ภัสสร

บุณยะโหตระ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2556