แชร์ข้อความนี้

นพ. พสิษฐ์

กนกศรีถาวร

นพ. พสิษฐ์

กนกศรีถาวร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558