แชร์ข้อความนี้

ผศ.ดร.นพ. ภาสกร

วัธนธาดา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.ดร.นพ. ภาสกร

วัธนธาดา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เชี่ยวชาญการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2534
  • Ph.D. (Health and Human Performance), Oregon State University, 2001
  • เชี่ยวชาญการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย