แชร์ข้อความนี้

นพ. ปริย

พรรณเชษฐ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ปริย

พรรณเชษฐ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โภชนาการเพื่อสุขภาพ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2540 , 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2546 , 2557
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2547 , 2548