แชร์ข้อความนี้

นพ. ปริญญา

อัฌธวรพงษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ปริญญา

อัฌธวรพงษ์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวาชศาสตร์ฉุกเฉินเมื่อปี พ.ศ. 2554