แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ปรินดา

โรจน์วัฒนกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. ปรินดา

โรจน์วัฒนกุล

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ , 2542