แชร์ข้อความนี้

พญ. ปาริชาต

ขาวสุทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปาริชาต

ขาวสุทธิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารเวชกรรม - โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • , 2550
  • , 2553
  • , 2560