แชร์ข้อความนี้

พญ. ปาริฉัตร

เจริญถาวรพาณิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ปาริฉัตร

เจริญถาวรพาณิช

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม