แชร์ข้อความนี้

นพ. ภาณุวัฒน์

พุทธเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภาณุวัฒน์

พุทธเจริญ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine. , 2548
  • ประกาศนียบัตรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 3 สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย , 2551