แชร์ข้อความนี้

นพ. ภาณุพงศ์

จิตะสมบัติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภาณุพงศ์

จิตะสมบัติ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จิตเวชบำบัดสารเสพติด

เลิกบุหรี่ และ สารนิโคติน

จิตเวชบำบัดสารเสพติด

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2522
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2527
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขา Addiction Psychaitry from University of Minnesota Hospital, U.S.A.,