แชร์ข้อความนี้

นพ. ภาณุพันธ์

กระแสร์ชล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ภาณุพันธ์

กระแสร์ชล

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมประสาท
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2541
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2547