แชร์ข้อความนี้

นพ. ภาณุ

นาจรุง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ภาณุ

นาจรุง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2541
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2546.