แชร์ข้อความนี้

นพ. พันธศักดิ์

ตันสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. พันธศักดิ์

ตันสกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ . 2549