แชร์ข้อความนี้

พญ. พันธกานต์

ศุภเศรษฐ์สิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พันธกานต์

ศุภเศรษฐ์สิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2555