แชร์ข้อความนี้

พญ. ปนียา

ตปนียางกูร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ปนียา

ตปนียางกูร

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา - ต้อหิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาต้อหิน