แชร์ข้อความนี้

พญ. ภควร

วรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ภควร

วรศาสตร์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2549