แชร์ข้อความนี้

พญ. พจีมาศ

กิตติปัญญางาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. พจีมาศ

กิตติปัญญางาม

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2559
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตขั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558