แชร์ข้อความนี้

พญ. ไปยดา

วงศ์ภากร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ไปยดา

วงศ์ภากร

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด แพทยสภา ปี พ.ศ.2556
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2